Poniżej znajdują się 2 dokumenty związane z RODO, które obowiązują w Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Rejtana nr 9, 35 – 326 Rzeszów:

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla Klientów i Kontrahentów Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA – CENTRALA TELEFONICZNA ORTODENT 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla Klientów i Kontrahentów Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które przetwarza Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Rejtana nr 9, 35 – 326 Rzeszów (zwana w niniejszej informacji jako „Administrator” lub „my”) jako administrator danych osobowych, sposobów i celów, w jakie są one przetwarzane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres naszej siedziby.

Informujemy niniejszym o wszelkich formach wykorzystywania informacji identyfikujących osoby fizyczne, zwanymi dalej „danymi osobowymi” („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 • Klientami, w tym potencjalnymi klientami Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
 • kontrahentami, w tym potencjalnymi kontrahentami Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
 • wspólnikami, współpracownikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich kontrahentów oraz
 • innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wykonania umowy pomiędzy kontrahentem i klientami a Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w tym w celu wystawienia lub realizacji faktur, rachunków

(łącznie zwani w niniejszej informacji jako „Państwo”).

Chcemy Państwa poinformować:

 • o celu oraz sposobie w jaki Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
 • jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Rodzaje danych osobowych.

Dane podawane przez kontrahentów.

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a także współpracą przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak np.:

 1. imię i nazwisko,
 2. firma,
 3. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. adresy korespondencyjne,
 5. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 6. numer PESEL,
 7. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 8. stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach organizacji,
 9. posiadane uprawnienia, tytuły naukowe, specjalizacje,
 10. numer rachunku bankowego.

Dane podawane przez klientów.

W związku z realizacją świadczeń zdrowotnych przez Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak np.:

 1. imię i nazwisko,
 2. adresy korespondencyjne,
 3. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP),
 4. numer PESEL,
 5. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 6. numer rachunku bankowego,
 7. dane dotyczące zdrowia oraz inne dane osobowe Pacjentów podane w związku z realizowanymi przez nas świadczeniami zdrowotnymi.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji współpracy pomiędzy Ortodent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Państwem.

W zakresie informacji związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udzielenia świadczenia. Ich niepodanie uniemożliwi realizację świadczenia. Podanie danych osobowych kontaktowych Pacjenta jest dobrowolne i ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości nawiązania z Pacjentem kontaktu telefonicznego, SMSowego, e-mailowego oraz brak możliwości przesłania mu treści, dokumentów i informacji, na które wyraził zgodę.

Dane zbierane z innych źródeł

W odniesieniu do kontrahentów, możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, rejestr REGON w celu weryfikacji informacji podanych przez kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami w związku z zawartą lub nawiązywaną współpracą. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy nami a takim podmiotem np.: imię i nazwisko, informacje o danych kontaktowych oraz stanowisku służbowym.

Podstawy prawne przetwarzania danych.

Możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli mamy ku temu ważną podstawę prawną. Dlatego przetwarzamy dane osobowe:

 1. wtedy gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z nami lub składają Państwo zamówienia na nasze usługi, bądź realizują Państwo nasze zamówienia na Państwa produkty lub usługi – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celu realizacji świadczeń zdrowotnych oraz w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 3. w celu kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail w związku z potwierdzaniem umówionych wizyt, otrzymywania informacji i dokumentów związanych z realizowanymi świadczeniami zdrowotnymi – podstawą prawną przetwarzania jest odpowiednio uzasadniony interes Administratora polegający na wspomaganiu świadczenia usług lub udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 4. dla celów prowadzenia dokumentacji księgowej i rachunkowości, wymaganej na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); e) w celu obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności obrony swoich praw, w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku z art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
 5. w celu otrzymywania informacji organizacyjnych oraz marketingowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na nas- podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. gdy przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności, np. w celu:
  1. zawierania i wykonywania umów z kontrahentami;
  2. weryfikacji kontrahentów w publicznych rejestrach;
  3. kontaktu z kontrahentami, w tym prowadzenia wewnętrznych rejestrów kontrahentów służących umożliwieniu kontaktu z kontrahentami.

podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okresy przetwarzania danych.

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne.

Dane osobowe Pacjentów, w tym dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez czas realizacji świadczeń, nie krócej jednak niż do czasu przedawnienia roszczeń, a następnie zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie obowiązku przechowywania odpowiednich danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z nami, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

W przypadku cofnięcia zgody (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie uzyskanej zgody) na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia skutecznego sprzeciwu (w przypadkach gdy dane przetwarzane są w oparciu o nasz uzasadniony interes) – dane osobowe będą przetwarzane do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.

W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

Przekazywanie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do innych odbiorców.

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, w zakresie w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania przez nas określonych zadań, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli posiadamy inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

 • podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie, takie jak zleceniobiorcy, podwykonawcy, dostawcy systemów informatycznych lub podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 • wszelkie organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE, sądy, komornicy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;
 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • firmy zapewniające obsługę prawną;
 • firmy zapewniające obsługę księgową;
 • firmy windykacyjne;
 • firmy ubezpieczające należności;
 • inne podmioty.

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, możecie Państwo złożyć wniosek o ich sprostowanie.
 • wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy uzyskaliśmy taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.
 • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, chyba że jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
 • przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych nam w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień z naszej strony i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa powyższe nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość na adres naszej siedziby: ul. Rejtana nr 9, 35 – 326 Rzeszów.

Aktualizacje klauzuli informacyjnej.

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 28.01.2021 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji z klientami i kontrahentami.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – CENTRALA TELEFONICZNA ORTODENT

 1. Administratorami w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) są:
  1. Ortodent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 9, 35 – 326 Rzeszów, oraz
  2. Ortodent Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 9, 35 – 326 Rzeszów, każdy w zakresie przydzielonych danemu administratorowi numerów telefonicznych. Dalej każdy z ww. podmiotów z osobna zwany jest „administratorem”.
 2. Dane kontaktowe:
  1. e-mail: rodo@ortodent.pl – dla Ortodent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  2. e-mail: rodo@ortodentnext.pl dla Ortodent Next spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane za pośrednictwem numeru telefonu kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami administratora. Za pomocą kontaktu telefonicznego możliwe jest także złożenie zamówienia na usługi świadczone przez administratora– przetwarzanie danych przez administratora jest w tym przypadku niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także następuje w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na wspomaganiu sprzedaży usług. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: dostawcom usług teleinformatycznych, podwykonawcom w celu umożliwienia obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania, jeżeli treść zapytania dotyczy realizacji umowy lub zamówienia na usługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi przez administratora. Okres przetwarzania może być przedłużony o czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, administrator informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 9. Podanie danych jest konieczne do obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi ma pytanie przez administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Panią/Pana pytanie lub niemożność zawarcia umowy.